Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

У квітні  2023 року відбудеться перша частина ХХІІІ  Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки –2023» 

Організатори та співорганізатори конференції

Інститут механіки імені С.П.Тимошенко
НАН України

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

Інститут технічної механіки
НАН України і ДКА України
Інститут геотехнічної механіки
імені М.С.Полякова НАН України

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Прийом тез доповідей до 104.2023р.
 2. Робота конференції – 18–20.04.2023 р.
 3. Пленарні засідання – 18.04.2023 р.
 4. Секційні засідання 18–20.04.2023р. 

Програмний комітет: 

Співголови програмного комітету:

Назаренко В.М., Богданов В.Л.

Заступники голови:  

Стеблянко П.О., Дзюба А.П. 

Бабешко М.О., Булат А.Ф., Галішин О.З., Гарт  Е.Л., Гачкевич О.Р., Голуб В.П., Григоренко О.Я., Гудрамович В.С., Гузь О.М., Гук Н.А., Жук Я.О., Камінський А.О., Карнаухов В.Г., Крилова Т.В., Круковський О.П., Кубенко В.Д., Кушнір Р.М., Ларіонов Г.І., Лобода В.В., Луговий П.З., Мартинюк А.А., Мейш Ю.А., Пилипенко О.В., Пискунов С.О., Пошивалов В.П., Рущицький Я.Я., Савченко В.Г., Сенченков І.К., Тимошенко В.І., Черняков Ю.А. (США). 

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ

 1. Механіка деформівного твердого тіла

(статика, динаміка та стійкість неоднорідних середовищ; будівельна механіка оболонкових систем; механіка зв'язаних полів у матеріалах та елементах конструкцій; механіка руйнування та втома; теорія коливань та стійкість руху механічних систем).

Механіка рідини, газу та плазми.

 1. Механіка конструкцій сучасного машинобудування та геотехнічна механіка.
 2. Комп’ютерна механіка в машинобудуванні, металургії та будівництві.
 3. Методи обчислень, математичні моделі та програмне забезпечення прикладної механіки. 

КОНТАКТИ:

Україна,  м. Київ, вул. П.Нестерова, 3,  Інститут механіки імені С.П.Тимошенко
НАН України , відділ термопластичності (оргкомітет конференції)
 е-mail: caf-vmi@ukr.net,

д.ф.-м.н., проф. Стеблянко П. О.

 

Україна, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, Дніпровський національний університет Імені Олеся Гончара,

Проблемна науково-дослідна лабораторія міцності і надійності конструкцій

імені В.І. Моссаковського,

е-mail: dzb@ua.fm,

д.т.н., проф. Дзюба А. П.

 

 

ВИМОГИ до рукопису, що направляється до збірника «ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ І МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ»  

Збірник наукових праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій» орієнтований на висвітлення результатів наукових досліджень з питань розробки та удосконалення математичних моделей, методів теоретичного і експериментального дослідження та застосування сучасних комп’ютерних технологій для розв’язування актуальних прикладних задач у галузі механіки деформівного твердого тіла.

Збірнику присвоєно Категорію «Б» друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, за спеціальностями: 113 Прикладна математика, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 135 Суднобудування (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

Редакційна колегія приймає до друку у збірнику наукові статті, лише за наявності таких необхідних елементів: вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання)); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (з підзаголовками: постановка задачі, метод розв’язання і т. д.); висновки за результатами даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.

До редколегії збірника подається:

 • один примірник статті (не менше 8 стор.) на папері А4, оформлений відповідно до викладених далі вимог, з підписами всіх авторів; електронна версія статті надсилається на e-mail: compumech@ua.fm. Ім'я файлу – прізвище першого автора;
 • рецензія доктора наук і акт експертизи від організації, в якій виконано дослідження щодо можливості опублікування матеріалів статті;
 • відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь,
  учене звання, місце роботи, контактний телефон, е-mail).

Текст статті набирається в текстовому редакторі Microsoft Word (версія – не нижче 6,0) на сторінках формату А5 (поля: зверху – 1,4 см, знизу – 1,4 см, зліва – 1,7 см, справа 1,7 см) шрифтом Arial 9,5 pt з одинарним міжрядковим інтервалом, абзацним відступом 0,5 см, вирівнюванням
по ширині сторінки і автоперенесенням (окрім заголовка і анотації); зона перенесення слів – 0,63 см. Підзаголовки статті друкуються (Arial 9,5 pt жирний) в рядок з текстом.

Аркуші нумеруються тільки на роздрукованих сторінках примірника
олівцем знизу справа.

Розміщення і стиль елементів статті

1. Зверху сторінки зліва, відступивши 4 інтервали по 9,5 pt, друкується УДК (Arial 9,5 pt) без абзацного відступу. Далі, відступивши 1 інтервал 6 pt, розміщується список авторів (Arial 9,5 pt курсив, по центру), який складається з ініціалів і прізвища кожного з авторів, перерахованих через кому із зазначенням їх наукового ступеня. Через інтервал 3 pt після списку авторів прописними буквами (Arial 10 pt жирний, по центру) друкується НАЗВА СТАТТІ (не більше 12 слів).

За назвою статті через інтервал 3 pt розташовується анотація (5–7 рядків) мовою оригіналу статті, шрифт – Arial 8 pt жирний (абзацний відступ 0,5 см), а також ключові слова (5–8 слів, курсив). Далі, відступивши інтервал 9,5 pt, – текст статті.

Анотації українською (або російською) і англійською мовами розташовуються наприкінці статті.

Посилання на формули в статті наводяться в круглих дужках,
на літературні джерела – в квадратних.

2. Всі формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation або MathType шрифтом Times New Roman (Full – 10 pt, subscript/ superscript – 8 pt, sub-subscript/superscript – 7 pt, symbol – 18 pt, sub-symbol – 12 pt, текст і змінні – курсивом). У тих випадках, коли всередині формул суміжні елементи зливаються, потрібно ставити пропуски з редактора формул.

Формули розміщуються симетрично в центрі сторінки і відокремлюються від тексту знизу і зверху інтервалом 6 pt, від іншої формули або свого продовження – 3 pt, одна від одної – знаком «;» і знаком «,» – перед поясненням. Кожен рядок формул набирається окремим об'єктом Microsoft Equation або MathType. Нумеруються (справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля) тільки ті формули або групи формул, на які в тексті статті є посилання. Пояснення до формул наводяться відразу, в одному абзаці, який починається словом "де" (без абзацного відступу).

Прості формули можуть розміщуватися безпосередньо в тексті, якщо вони не порушують його структуру і якщо на них немає посилань. Всі формули разом з одиницями вимірювання набираються в редакторі формул.

Всі літери латинського і грецького алфавіту, що зустрічаються в тексті, набираються також в редакторі формул. Одиниці вимірювання величин – Times New Roman 10 pt курсив.

3. Графічна ілюстрація має бути вставлена "з файлу" формату bmp, jpg, pсx і т. ін., виконаного в сірій гаммі (8 біт, сіра шкала), без значної зміни розмірів і без порушення пропорцій. На рисунки наносяться негусті
координатні сітки, основні лінії виконуються товщі, ніж лінії сітки і осі
координат. Символьна інформація всередині рисунку виконується шрифтом Times New Roman, 10 pt курсив. Розташування рисунку –
"в тексті".

Пояснювальний підпис (Arial 8 pt), якщо він є, розташовується симетрично під рисунком на 6 pt нижче або праворуч від нього, підрисунковий підпис – на 6 pt нижче за підпис пояснення і містить слово "Рис.", номер рисунка і через тире (все Arial 8 pt) – його назву (Arial 8 pt жирний).

Зауваження. Не вставляти в тіло рисунка підрисунковий підпис.

Рисунок зі всіма підписами розміщується після першої згадки про нього між абзацами тексту симетрично у центрі сторінки або на окремій сторінці і відокремлюється знизу і зверху чистим рядком6 pt.

4. Таблиці розміщуються після першого посилання на них симетрично у центрі сторінки і відокремлюються від тексту знизу і зверху чистим рядком 6 pt або на окремій сторінці. Лінії окреслення таблиці і стовбців обов'язкові, лінії рядків – за необхідністю. Текст колонок вирівнюється по центру. Назва таблиці розміщується у центрі над таблицею на відстані 3 pt і складається із слова "Таблиця", номера таблиці і через тире – назви. Назва таблиці набирається шрифтом Arial 8 pt жирний (без перенесень), решта тексту і цифр – Arial 8 pt; букви грецького і латинського алфавітів в таблицях набираються об'єктами Microsoft Equation або MathType.

5. Список літератури розташовується після тексту статті через інтервал 9,5 pt в алфавітному порядку і відділяється від нього фразою "БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ", набраною шрифтом Arial 9,5 pt жирний, прописними буквами у центрі рядка. З нового рядка через інтервал 3 pt з абзацного відступу 0,5 см приводиться бібліографічний опис використаного джерела відповідно до існуючих стандартів, шрифтом Arial 8 pt . Перший автор спочатку набирається шрифтом жирний курсив. Іноземні джерела розташовуються наприкінці списку також в алфавітному порядку.

6. Після бібліографічних посилань через два інтервали 9,5 pt розташовуються дві анотації (4–7 рядків) на мовах, відмінних від мови основної статті: російській (українській) та англійській, шрифт – Arial 8 pt жирний (абзацний відступ 0,5 см), а також ключові слова (5–8 слів, Arial 8 pt курсив). Перед кожною анотацією розташовується список авторів (Arial 9,5 pt курсив, по центру), який складається з ініціалів і прізвища кожного з авторів, перерахованих через кому із зазначенням їх наукового ступеня. Через інтервал 3 pt після списку авторів прописними літерами (Arial 10 pt жирний, по центру) друкується НАЗВА СТАТТІ. Анотації відділяються між собою інтервалом 9,5 pt.

7. До кожної статті, окрім статей, викладених англійською мовою, додається коротке (обсягом не менше 1800 знаків) викладення цієї статті англійською мовою, яке розміщується з відступом 9,5 pt після англійської анотації. Короткий текст статті англійською мовою оформлюється у форматі основного тексту та, при необхідності, може мати формули, рисунки, таблиці. У короткому викладенні можуть бути використані не всі бібліографічні посилання, наведені в статті.

Статті з неграмотно складеною англійською частиною (наприклад, невідредагований комп’ютерний переклад) будуть відхилені редколегією.

8. Коротке викладення статті англійською мовою доповнюється списком бібліографічних посилань англійською мовою, який повністю відповідає списку бібліографічних посилань основної статті.

9. Після бібліографічних посилань через інтервал 8 pt шрифтом Arial 8 pt курсив наводяться: зліва – назва організації, де виконана робота, місто і країна, справа – дата надходження статті
до редколегії.

10. Вся стаття разом з її коротким викладенням англійською мовою і списками літератури повинні займати від 9 до 20 повністю заповнених сторінок. Остання сторінка повинна бути заповненою
не менш, ніж на 2/3.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕРМІНИ ОЦІНКИ РУКОПИСУ:

 Середній час для початкової оцінки рукописів - 10 днів;

Середній час рецензування рукописів - 20 днів;

Середній час публікації статті - 60 днів.

 

Інформація про вартість обробки рукопису

За подання та обробку рукопису редакцією збірника плата не стягується. Оплата за публікацію рукопису (друкована версія) за тарифами видавництва "Ліра".

 

Адреса редколегії:

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Механіко-математичний факультет
Кафедра теоретичної та компютерної механіки (корп. 5а, каб. 12)
Тел. : (056) 745-00-85
E-mail: compumech@ua.fm

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.