Вплив типу крайових умов на рівні других гармонік осесиметричних нормальних хвиль кручення в циліндрі

  • V. I. Storozhev Донецкий национальный университет, Донецк
  • A. V. Yelagin Донецкий национальный университет, Донецк
Ключові слова: ізотропний циліндричний хвилевід, вільна бічна поверхня, фізична та геометрична нелінійність, осесиметричні нормальні хвилі кручення, нелінійні ангармонічних обурення, кінематичні характеристики.

Анотація

Будується рішення задачі про нелінійних других гармонік для осесиметричних нормальних пружних хвиль крутильного типу в ізотропному циліндрі кругового перетину з вільною від напруг бічною поверхнею. Отримано аналітичні представлення для функцій хвильових переміщень в аналізованих ангармонічних збуреннях. Представлені результати чисельних досліджень, присвячених зіставному аналізу кінематичних характеристик других гармонік для циліндричних хвилеводів з дюралюмінію з вільною і жорстко закріпленої циліндричної граничної поверхнею.

Біографія автора

V. I. Storozhev, Донецкий национальный университет, Донецк
д-р техн. наук

Посилання

Елагин А. В. Кинематические свойства нелинейных вторых гармоник нормальных волн кручения в цилиндрическом волноводе / А. В. Елагин, В. И. Сторожев // Актуальные проблемы механики деформированного твердого тела. Матер. VI Междунар. науч. конф. – Донецк, 2010. – С. 141–145.

Yelagin A. V. Nonlinear second harmonics axisymmetric waves of torsion in a cylindrical waveguide with a clamped surface / A. V. Yelagin, V. I. Storozhev // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 14. – С. 347–353.

Yelagin A. V. Analysis of nonlinear anharmonic perturbations for axisymmetric longitudinal-shear waves in a cylindrical waveguide / A. V. Yelagin // Нелинейная динамика. Тезисы докладов 3-й Междунар. конф. (Харьков, 21−24 сентября 2010 г.). – Харьков : НТУ ХПИ, 2010. – C. 443–448.

Єлагін О. В. Нелінійні ангармонічні збудження при розповсюдженні осесиметричних поздовжньо-зсувних нормальних хвиль в пружному циліндрі / О. В. Єлагін, В. І. Сторожев // Вісн. Донецьк. нац. ун-ту. Сер. А : Природничі науки. – 2010. – Вип. 2. – С. 77–83.

Елагин А. В. Кинематические характеристики волн, возникающих при нелинейном взаимодействии продольно-сдвиговой и крутильной нормальных волн в цилиндре / А.В. Елагин // Консонанс-2011. Акустичний симпозіум. Тези доповідей (Киев, 27−29 сентября 2011 г.) – К. : Институт гидромеханики НАН Украины, 2011. – С. 25–26.

Елагин А. В. Нелинейное ангармоническое взаимодействие двух осесимметричных продольно-сдвиговых волн в закрепленном цилиндре / А. В. Елагин, В. И. Сторожев // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 16. – C. 266–272.

Елагин А. В. Ангармонические возмущения в суммарном поле двух нормальных волн кручения в изотропном цилиндре / А.В. Елагин // Труды института прикладной математики и механики. – Донецк : Цифрова типографія, 2011. – Т. 22. – С 81–90.

Рущицкий Я. Я. Анализ распространения квадратично нелинейной гиперупругой цилиндрической волны / Я. Я. Рущицкий // Прикладная механика. – 2011. – Т. 47, № 6. – С. 103−109.

Рущицький Я. Я. Особливості розвитку теорії пружних нелінійних хвиль / Я. Я. Рущицький // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2003. – Т. 46, № 1. – С. 90–105.

Рущицкий Я. Я. Сравнительный анализ нелинейных гиперупругих волн с плоским или цилиндрическим фронтом в материалах с внутренней структурой / Я. Я. Рущицкий, К. Каттани // Прикладная механика. – 2006. – Т. 42, № 10. – С. 21–46.

Рущицкий Я. Я. О высших приближениях при анализе нелинейных цилиндрических волн в гиперупругой среде / Я. Я. Рущицкий, Я. В. Симчук // Прикладная механика. – 2007. – 43, № 6. – С. 63–72.

Rushchitsky J. J. Higher-order approximations in the analysis of nonlinear cylindrical waves in hyperelastic medium / J. J. Rushchitsky, J. V. Symchuk // Int. Appl. Mech. – 2007. – 43, № 4. – P. 388–394.

Rushchitsky J. J. Modeling cylindrical waves in nonlinear elastic composites / J. J. Rushchitsky, J. V. Symchuk // Int. Appl. Mech. – 2007. – 43, № 6. – P. 638–646.

Sugimoto N. Nonlinear mode coupling of elastic waves / N. Sugimoto, М. Hirao // J. Acoust. Sos. Am. – 1977. – Vol. 62, № 1. – P. 23–32.

Як цитувати
StorozhevV. I., & YelaginA. V. (1). Вплив типу крайових умов на рівні других гармонік осесиметричних нормальних хвиль кручення в циліндрі. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 315-323. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/114