Динамічна реакція порожнистого циліндра на ударне осесиметричне навантаження

  • H. T. Sulym Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
  • I. M. Turchyn Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
  • V. O. Kolodiy Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Ключові слова: динамічна задача теорії пружності, метод інтегральних перетворень, перехідний напружено-деформований стан, аналітичний розв’язок.

Анотація

З використанням інтегрального перетворення Лагерра за часом та інтегрального перетворення Фур’є за осьовою змінною одержано розв’язок динамічної осесиметричної задачі теорії пружності для довгого порожнистого циліндра, що перебуває в умовах локального ударного навантаження його граничних поверхонь. Подано результати числового аналізу перехідного напружено-деформованого стану в циліндрі залежно від швидкості навантаження та геометричних співвідношень.

Біографії авторів

H. T. Sulym, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
д-р фіз.-мат. наук
I. M. Turchyn, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Галазюк В. А. Метод полиномов Чебышева–Лагерра в смешанной задаче для линейного дифференциального уравнения второго порядка в частных производных с постоянными коэффициентами / В. А. Галазюк // Докл. АН УССР. Сер. А. − 1981. − № 1. − С. 3−7.

Горшков А. Г. Волны в сплошных средах / [А. Г. Горшков, А. Л. Медведский, Л. Н. Рабинский, Д. В. Тарлаковский]. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 472 с.

Колодій В. О. Метод поліномів Лагерра в динамічній задачі пружності для радіально-шаруватого циліндра / В. О. Колодій, І. М. Турчин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2010. – Вип. 73. – С. 227−233.

Слепян Л.И. Интегральные преобразования в нестационарных задачах механики / Л. И. Слепян, Ю. С. Яковлев. – Л. : Судостроение, 1980. – 343 с.

Снеддон И. Преобразования Фурье / И. Снеддон. – М. : ИЛ, 1955. – 670 с.

Achenbach J. D. Wave propagation in elastic solids / J. D. Achenbach // Appl. math. and mech. V.16. – Amsterdam, London : North-Holland publ. co., New York : Amer. Еlsievier Рubl. Сo., 1973. – 425 p.

Timár I. The Laguerre polynomials method in the dynamic problem of elasticity for a multilayered half-space / [I. Timár, H. Sulym, I. Turchyn, V. Shchukin] // GÉP. – 2005. – № 6. – P. 5–9.

Як цитувати
SulymH. T., TurchynI. M., & KolodiyV. O. (1). Динамічна реакція порожнистого циліндра на ударне осесиметричне навантаження. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 334-342. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/116