Напружено-деформований стан двоклинової системи за умов плоскої задачі теорії пружності

  • M. I. Makhorkin
Ключові слова: двоклинова система, перетворення Мелліна, питома потенціальна енергія деформації, зосереджені сили.

Анотація

Розглянуто двоклинову систему, навантажену на берегах зосередженими силами, за умов плоскої задачі теорії пружності. За допомогою методу постановки узагальненої задачі спряження та інтегрального перетворення Мелліна побудовано аналітичні вирази для напружень та переміщень в околі вершини кутового вирізу. Здійснено числові дослідження розподілу нормальних напружень та питомої потенціальної енергії деформації в околі вершини системи.

Посилання

Дудик М. В. Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ / М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 2. – С. 103–114.

Кушнір Р. М. Пружний та пружно-пластичний граничний стан оболонок з дефектами / Кушнір Р. М., Николишин М. М., Осадчук В. А. – Львів: СПОЛОМ, 2003. – 318 с.

Мироненко М. І. Інтегральні перетворення в теорії пружності: навчальний

посібник / М. І. Мироненко. – Харків: ЧДТУБА, 2003. – 440 с.

Сулим Г. Т. Асимптотики полів напружень і переміщень у клинових системах при плоскому напруженому стані / Г. Т. Сулим, М. І. Махоркін // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2007. – Т. 50, № 1. – С. 140–148.

Linkov A. Plane elasticity problem for a multi-wedge system with a thin wedge / A. Linkov, L. Rybarska-Rusinek // Int. J. Solids and Structures. – 2010. – 47, № 24. – P. 3297–3304.

Paggi M. A mathematical analogy and a unified asymptotic formulation for singular elastic and electromagnetic fields at multimaterial wedges / M. Paggi, A. Carpinteri, R. Orta // Journal of Elasticity. – 2010. – 99, № 2. – P. 131–146.

Sih G. C. Strain-energy-density factor applied to mixed mode crack problem / G. C. Sih // International Journal of Fracture. – 1974. – 10, № 3. – P. 305–321.

Як цитувати
Makhorkin, M. I. (1). Напружено-деформований стан двоклинової системи за умов плоскої задачі теорії пружності. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 147-155. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/14