МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ У ПРУЖНОМУ ПІВПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ БІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

  • В. І. Пожуєв Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
  • А. В. Пожуєв Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя
  • А. В. Фасоляк Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
Ключові слова: циліндрична оболонка, біполярна система координат, пружний півпростір, динамічні навантаження, поверхня півпростору.

Анотація

Розглянуто нестаціонарну динамічну задачу для циліндричної оболонки у лінійно-пружному однорідному ізотропному та інерційному півпросторі. Досліджено взаємний вплив оболонки та поверхні півпростору на динамічний напружено-деформований стан даної механічної системи. Розв’язок даної задачі отримано за допомогою застосування біполярної системи координат. Проведено порівняння отриманих результатів із аналогічними результатами у інших роботах.[1]Ó В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк, 2018

Посилання

Горшков А. Г., Пожуев В. И. Пластины и оболочки на инерционном основании при действии подвижных нагрузок– М.: Изд-во МАИ, 1992. 136 с.

Ерофеенко В. Т. Теоремы сложения. – Минск: Наука и техника, 1989. 256 с.

Никитин И. С. Задача о подвижной нагрузке на границе упругого полупро-странства с цилиндрической полостью // Механика твердого тела. 1984 № 3. С. 93–99.

Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир, 1975. 872 с.

Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболо-нки у пружному просторі під дією навантажень, що розширюються // Вісн. Запорізько-го нац. ун-ту: Зб. наук. статей. Фізико-математичні науки. 2016. № 1. С. 200–213.

Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих наванта-жень // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2015. № 2. С. 108–114.

Фасоляк А. В., Пожуєв В. І., Пожуєв А. В. Динаміка пружного півпростору з циліндричною порожниною, підкріпленою оболонкою, при поверхневих навантажен-нях // Пробл. обчислюв. механіки і міцності конструкцій. 2017. Вип. 26. С. 142–152.

Пожуєв В. І., Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. Нестаціонарна деформація цилінд-ричної оболонки у пружному півпросторі з вільною поверхнею. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2016. № 1. С. 119–126.

Уфлянд Я. С. Биполярные координаты в теории упругости. Л.: Гос. изд-во те-хнико-теоретической литературы, 1950. 232 с.

Филиппов А. П. Колебания деформируемых систем. М.: Машиностроение, 1970. 736 с.

Опубліковано
2020-01-03
Як цитувати
Пожуєв, В. І., Пожуєв, А. В., & Фасоляк, А. В. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ У ПРУЖНОМУ ПІВПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ БІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 1(28), 182. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/168