Розвиток методології голографічного дослідження нестаціонарних коливань тонкостінних конструкцій

  • Yu. M. Selivanov
Ключові слова: тонкостінна конструкція, загасаючі коливання, комбіновані голографічні інтерферограми.

Анотація

На прикладі експоненційно загасаючих коливань отримано формули освітленості конструкції на її комбінованій інтерферограмі для двох характерних станів: а) спостережувана поверхня конструкції під дією тільки прямого хвильового фронту,  б) поверхня під дією одночасно прямого і відбитого фронтів. Чисельно досліджено вплив параметрів нестаціонарних коливань та умов експерименту на діапазон вимірюваних зсувів і чутливість методу в цих випадках.

Посилання

Вест Ч. Голографическая интерферометрия / Ч. Вест; пер. с англ. – М. : Мир, 1982. – 504 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад. НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2012. – 541 с.

Гудрамович В. С. Голографическое исследование деформаций цилиндрической оболочки с седловыми опорами при термомеханическом нагружении / В. С. Гудрамович, Ю. М. Селиванов, В. Г. Трошин // Методи розв’язування прикладних задач механіки

деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. – Д. : Наука і освіта, 2008. – Вип. 9. –

C. 61–71.

Заруцкий В. А. Динамические задачи и напряженно-деформируемое состояние неоднородных оболочечных структур при стационарных и нестационарных нагрузках /

В. А. Заруцкий, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш // Прикл. мех. – 2009. – Т. 45, № 3. – С. 23 – 58.

Михайлова М. И. Задачи нестационарного взаимодействия элементов

конструкций с ударными волнами / М. И. Михайлова // Прикл. механика. – 2001. – Т. 37,

№ 10. – С. 3–23.

Островский Ю. И. Голографические интерференционные методы измерения деформаций / Ю. И. Островский, В. П. Щепинов, В. В. Яковлев. – М. : Наука, 1988. – 248. с.

Селіванов Ю. М. Аналіз несталих деформацій складної оболонки, що локально нагрівається, за допомогою комбінованих голографічних інтерферограм / Ю. М. Селиванов // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Механіка. – 2006. – Вип. 10,т. 2. –

С. 162 –167.

Селиванов Ю. М. Голографический анализ неустановившихся деформаций сложных пластин и оболочек / Ю. М. Селиванов // Вісник Донецького університету. Сер. А: Природничі науки. – 2002. – Вип. 2. – С. 91–96.

Селиванов Ю. М. Исследования неустановившихся деформаций

тон¬костенных структур с неоднородностями голографическим методом усреднения во времени / Ю. М. Селиванов // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. – Д. : ІМА-прес, 2009. – Вип. 10 –

C. 247–256.

Селиванов Ю. М. К методу определения полей неустановившихся

деформационных смещений с помощью комбинированных голографических

интерферограмм / Ю. М. Селиванов, А. Н. Горбань // Методи розв’язування

прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. – Д. :

Наука і освіта, 2006. – Вип. 7. – C. 109–115.

Селиванов Ю. М. Применение комбинированных голографических

интерферограмм к исследованию неустановившихся деформаций / Ю. М. Селиванов // Доп. НАН України. – 2007. – № 6. – С. 56–60.

Як цитувати
Selivanov, Y. M. (1). Розвиток методології голографічного дослідження нестаціонарних коливань тонкостінних конструкцій. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 230-241. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/21