Розрахунок г-подібної плити на пружній основі Bінклера

  • N. V. Zdolbitska Луцький національний технічний університет, Луцьк
  • M. V. Delyavskyy Технологічно-природничий університет, Бидгощ
Ключові слова: ортотропна плита, основа Вінклера, матричний метод, прогин, переміщення, згинальні моменти.

Анотація

Запропоновано матричний метод розв’язування задачі про поперечний згин тонкої ортотропної Г-подібної плити на пружній основі Вінклера. Шляхом поточкового задоволення граничних умов на контурі плити отримано числові результати в системі Maple для змішаних граничних умов. Побудовано графіки розподілу прогину, горизонтальних переміщень та згинальних моментів у плиті. Показано, що даний алгоритм є стійким щодо вибору точок колокації.

Біографія автора

M. V. Delyavskyy, Технологічно-природничий університет, Бидгощ
д-р техн. наук

Посилання

Великанов П. Г. Метод граничных интегральных уравнений для решения задач изгиба изотропных пластин, лежащих на сложном двухпараметрическом упругом основании / П. Г. Великанов // Изв. Сарат. ун-та. Сер. Математика. Механика. Информатика. – 2008. – Т.8, вып. 1. – С. 36 – 42.

Гребенюк С. Н. Применение метода конечных элементов к задаче о винклеровском основании / С. Н. Гребенюк, О. Н. Тимошина // Вісн. Запорізьк. нац. ун-ту: Фізико-математичні науки. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №1. – С. 48 – 53.

Здолбіцька Н. В. Ортотропна прямокутна плита на пружній основі Вінклера / Н. В. Здолбіцька //Наукові нотатки. – Міжвузівський збірник (за напрямом „Інженерна механіка”). – Луцьк, 2005. – Вип. 17.– С. 145 – 153.

Здолбіцька Н. В. Напружено-деформований стан тонкої ортотропної плити на трипараметричній пружній основі. / Н. В.Здолбіцька, М. В. Делявський // Вісн. Донецьк. нац. ун-ту. Сер. А: Природничі науки. – Донецьк, 2009. – Вип. 1. – С. 134 – 140.

Здолбіцька Н. В. Матричний метод розрахунку плит на пружній основі Вінклера / Н. В. Здолбіцька, М. В. Делявський // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, вип. 19. – 2009. – С. 63 – 71.

Лучко Й. Диференціальне рівняння деформації плити та його застосування / Й. Лучко, М. Ігнатишин // Вісн. ТДТУ. – 2009. – Т. 14, №2. – С. 22 – 30.

Смирнов В. А. Расчет пластин сложного очертания / В. А. Смирнов – М.: Стройиздат, 1978. – 300 с.

Huber M. T.: Teoria płyt prostokątnie różnokierunkowych. / M. T. Huber Lwów: Arch. Tow. Nauk.

Як цитувати
Zdolbitska, N. V., & Delyavskyy, M. V. (1). Розрахунок г-подібної плити на пружній основі Bінклера. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 100-106. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/276