ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОКУТНИМ ОТВОРОМ, ПІДКРІПЛЕНИМ ТРИКУТНИМИ НАКЛАДКАМИ

  • E. L. Hart Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • S. V. Panchenko Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
Ключові слова: пружна пластина, прямокутний отвір, трикутні підкріплення, метод скінченних елементів, комп'ютерне моделювання, напружено-деформований стан, коефіцієнт концентрації напружень.

Анотація

Проведено комп'ютерне моделювання поведінки пружної пластини з прямокутним отвором, підкріпленим в кутах трикутними накладками з іншого матеріалу. Досліджено вплив механічних властивостей та розмірів накладок, а також орієнтації отвору на напружено-деформований стан пластини. Проведено порівняння отриманих результатів для пластини з отвором, підкріпленим накладками іншої форми. 

Біографія автора

E. L. Hart, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности / К. Васидзу. – М. : Мир, 1987. – 544 с.

Галлагер Р. Метод конечных элементов / Р. Галлагер; пер. с англ. – М. : Мир. – 428 с.

Гарт Е. Л. Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів в задачах деформування пластин з отворами та включеннями / Е. Л. Гарт, В. С. Гудрамович // Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2013. – Т. 56, № 2. – С. 48–59.

Гарт Э. Л. Численное моделирование влияния угловых подкреплений прямоугольных отверстий в пластине на её напряжённо-деформированное состояние / Э. Л. Гарт // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. – 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 28–36.

Гарт Э. Л. Компьютерное моделирование напряжённо-деформированного состояния упругой пластины с прямоугольным отверстием, подкреплённым в углах / Э. Л. Гарт, С. В. Панченко // Математичні проблеми технічної механіки – 2015: Матеріали XV Мiжнар. наук. конф. (квітень 2015 р., Дніпродзержинськ). – Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ: Дніпродзерж. держ. техн. ун-т, Нац. металург. академія України, 2015. – С. 81.

Гудрамович В. С. Применение проекционно-итерационной модификации метода конечных элементов к решению задачи Кирша / В. С. Гудрамович, Э. Л. Гарт, С. А. Рябоконь // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Д. : Наука і освіта, 2008. – Вип. 12. – С. 34–42.

Гудрамович В. С. Взаимное влияние вырезов на прочность оболочечных конструкций при пластическом деформировании / В. С. Гудрамович, Э. Л. Гарт, Д. В. Клименко, С. А. Рябоконь // Проблемы прочности. – 2013. – № 1. – С. 5–16.

Гудрамович В. С. Моделювання та дослідження впливу підкріплень прямокутних отворів на напружено-деформований стан пластини / В. С. Гудрамович, Е. Л. Гарт, С. А. Рябоконь // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Матеріали IХ Міжн. наук. конф. (вересень 2014 р., Львів, Україна). – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, 2014. – С. 43–46.

Гудрамович В. С. Скінченно-елементні схеми аналізу процесу розсіяного руйнування пружно-пластичних тіл з локальними концентраторами напружень / В. С. Гудрамович, Е. Л. Гарт // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: зб. наук. праць V Міжн. конф. (червень 2014 р., Львів, Україна) / під заг. ред. В. В. Панасюка. – Львів : ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАНУ, 2014. – С. 39–42.

Гузь А. Н. Методы расчета оболочек. В 5 т. Т. 1. Теория оболочек, ослабленных отверстиями / А. Н. Гузь. – К. : Наук. думка, 1980. – 636 с.

Мавлютов Р. Р. Концентрация напряжений в элементах авиационных конструкций / Р. Р. Мавлютов. – М. : Наука, 1981. – 141 с.

Підстригач Я. С. Вибрані праці / Я. С. Підстригач. – К. : Наук. думка, 1995. – 460 с.

Пискунов В. Г. Расчёт неоднородных пологих оболочек и пластин методом конечных элементов / В. Г. Пискунов, В. Е. Вериженко, В. К. Присяжнюк [и др.] − К. : Вища шк., 1987. – 200 с.

Савин Г. Н. Распределение напряжений около отверстий / Г. Н. Савин. – К. : Наук. думка, 1968. – 888 с.

Чехов В. Н. Концентрация напряжений в сферической оболочке с двумя близко расположенными круговыми отверстиями / В. Н. Чехов, С. В. Закора // Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2010. – Т. 53, № 3. – С. 93–98.

Шайдуров В. В. Многосеточные методы конечных элементов / В. В. Шайдуров. – М. : Мир, 1989. – 280 с.

Hart E. L. Applications of the projective-iterative versions of FEM in damage problems for engineering structures / E. L. Hart, V. S. Hudramovich // Maintenance-2012 : Proceedings of the II Int. Conf. (June, 2012, Zenica, Bosnia and Herzegovina). – Zenica: Univ. of Zenica, 2012. – P. 157–164.

Hart E. L. Projection-iterative schemes for realization of the finite element method in problems of deformation of plates with holes and inclusions / E. L. Hart, V. S. Hudramovich // J. of Math. Sciences. – 2014. – Vol. 203, No. 1. – P. 55–69.

Hudramovich V. S. Elastoplastic deformation of nonhomogeneous plates / V. S. Hudramovich, E. L. Hart, S. A. Rjabokon’ // J. of Eng. Math. – 2013. – Vol. 78, Is. 1. – P. 181–197.

Як цитувати
Hart, E. L., & Panchenko, S. V. (1). ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОКУТНИМ ОТВОРОМ, ПІДКРІПЛЕНИМ ТРИКУТНИМИ НАКЛАДКАМИ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 35-47. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/293