ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДКРІПЛЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПОВЕДІНКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ДВОМА ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ

  • Е. Л. Гарт Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Б. І. Терьохін Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: тонкостінна циліндрична оболонка, прямокутні отвори, включення, підкріплення, напруження, деформації, коефіцієнт концентрації напружень, метод скінченних елементів.

Анотація

Досліджено напружено-деформований стан тонкостінної циліндричної оболонки з двома прямокутними отворами та чотирма видами включень. На основі проведеного скінченно-елементного аналізу визначено вплив форми, розмірів та матеріалу включень на напружено-деформований стан оболонки в місцях локальних концентраторів напружень. Подано рекомендації щодо зниження концентрації напружень.   

Посилання

Абовский Н. П., Андреев Н. П., Деруга А. П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек, М.: Наука, 1978. 288 с.

Гарт Э. Л., Клименко Д. В., Рябоконь С. А. Исследование напряженно-деформированного состояния цилиндрических оболочек с прямоугольными вырезом на основе проекционно-итерационных схем реализации метода конечных элементов // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: Ліра, 2011. Вип. 12. С. 47–54.

Гарт Э. Л. Конечноэлементный анализ плоскодеформируемых сред с включениями // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. 2011. Вип. 15, т. 2. С. 39–47.

Гарт Е. Л., Гудрамович В. С. Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів в задачах деформування пластин з отворами та включеннями // Матем. методи і фіз.-мех. поля. 2013. Т. 56, № 2. С. 48–59.

Григоренко Я. М., Влайков Г. Г., Григоренко А. Я. Численно-аналитическое решение задач механики оболочек на основе различных моделей, К.: Академпериодика, 2006. 472 с.

Гудрамович В. С. Гарт Е. Л., Марченко О. А. Про вплив форми підкріплень на напружено-деформований стан циліндричної оболонки з видовженими прямокутними отворами // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. Дніпро: Ліра, 2017. Вип. 27. С. 52–64.

Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация / Пер. с англ. М.: Мир, 1986. 318 с.

Методы расчета оболочек. В 5 т. Т. 1. Теория оболочек, ослабленных отверстиями / А. Н. Гузь, И. С. Чернышенко, Вал. Н. Чехов и др. К.: Наук. думка, 1980. 636 с.

Новожилов В. В., Черных К. Ф., Михайловский Е. И. . Линейная теория тонких оболочек. Л.: Политехника, 1991. 656 с.

Савин Г. Н. Распределение напряжений около отверстий. К.: Наукова думка, 1968. 888 с.

Сторожук Є., Максимюк В., Чернишенко І. Про концентрацію напружень в нелінійно-пружній ортотропній конічній оболонці з прямокутним отвором // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій / Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження) (10–12 жовтня 2019 р., Дніпро). Дніпро: 2019. С. 230–231.

Цилиндрические оболочки, ослабленные отверстиями / А. Н. Гузь, И. С. Чернышенко, Вал. Н. Чехов и др. К.: Наук. думка, 1974. 272 с.

Gudramovich V. S., Gart É. L., Strunin K. А. Modeling of the behavior of plane-deformable elastic media with elongated elliptic and rectangular inclusions // Materials Science. 2017. Vol. 52, Iss. 6. Р. 768–774.

Hart E. L., Hudramovich V. S. Projection-iterative schemes for the realization of the finite-element method in problems of deformation of plates with holes and inclusions // Journal of Mathematical Sciences. 2014. Vol. 203, No. 1. P. 55–69.

Hart E. L., Hudramovich V. S. Projection-iterative modification of the method of local variations for problems with a quadratic functional // J. Appl. Math. Mech. 2016. Vol. 80, Iss. 2. P. 156–163.

Hart E. L., Hudramovich V. S., Ryabokon’ S. A., Samarskaya E. V. Numerical simulation of stress-strain state for nonhomogeneous shell-type structures based on the finite element method // Modeling and Numerical Simulation of Material Science, 2013. Vol. 3, No. 4. P. 155–157.

Hudramovich V. S., Hart E. L., KlimenkoD. V., Rуabokon’ S. A. Mutual influence of openings on strength of shell-type structures under plastic deformation // Strength of Materials. 2013. Vol. 45, No. 1. Р. 1–9.

Hudramovich V. S., Sirenko V. N. , Klimenko D. V., Daniev Yu. F., Hart E. L. Development of the Normative Framework Methodology for Justifying the Residual Resource of Starting Buildings’ Constructions of Space Launch Vehicles // Strength of Materials. 2019. Vol. 51, Iss. 3. P. 1–8.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Гарт, Е. Л., & Терьохін, Б. І. (2020). ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДКРІПЛЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПОВЕДІНКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ДВОМА ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (30), 19-32. https://doi.org/10.15421/4219024

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають