ВЗАЄМОВПЛИВ КРУГОВОГО ОТВОРУ І ОТОЧУЮЧИХ ЙОГО ЕЛІПТИЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПРИ ПРУЖНОМУ ДЕФОРМУВАННІ ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНИ

  • Е. Л. Гарт Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
  • Я. В. Рибалко Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Ключові слова: прямокутна пружна пластина, круговий отвір, еліптичні включення, коефіцієнт концентрації напружень, метод скінченних елементів.

Анотація

Досліджено напружено-деформований стан прямокутної пружної пластини з одним круговим отвором, оточеним двома або чотирма еліптичнимивключеннями. Визначено вплив відстані між отвором і включеннями, способу їх розташування та механічних властивостей на напружено-деформований стан пластини в місцях локальних концентраторів напружень на основі скінченно-елементного аналізу.    

Посилання

Ванин Г. А. Микромеханика композиционных материалов. К.: Наукова думка, 1985. 302 с.

Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. М.: Мир, 1987. 544 с.

Гарт Э. Л. Конечноэлементный анализ плоскодеформируемых сред с включениями // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. 2011. Вип. 15, т. 2. С. 39–47.

Гарт Э. Л., Панченко С. В. Численный анализ напряжённо-деформированного состояния пластины с прямоугольным отверстием, подкреплённым треугольными накладками // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 24. С. 35–47.

Гарт Е. Л., Ніжніченко К. О. Числовий аналіз рівноваги пружної пластини з включенням на основі про¬екційно-ітераційного варіанта методу скінченних елементів // Техническая механика. 2011. № 1. С. 61–69.

Гарт Е. Л., Гудрамович В. С. Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів в задачах деформування пластин з отворами та включеннями // Матем. методи і фіз.-мех. поля. 2013. Т. 56, № 2. С. 48–59.

Гарт Е. Л., Різник В. О. Комп’ютерне моделювання поведінки пластини з двома ромбовидними отворами // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Дніпро: Ліра, 2017. Вип. 27. С. 43–51.

Гудрамович В. С., Гарт Э. Л., Струнин К. А. Компьютерное модели-рование поведения упругой среды с двумя сопряженными эллипсообразными включениями // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструк¬цій: зб. наук. праць. – Дніпро: Ліра, 2017. Вип. 26. С. 42–50.

Савин Г. Н. Распределение напряжений около отверстий. К.: Наукова думка, 1968. 888 с.

Штерн М. Б., Рудь В. Д. Механічні та комп’ютерні моделі консолідації гранульованих середовищ на основі порошків металів і кераміки при деформуванні та спіканні / під ред. В. В. Скорохода. Луцьк: Луцьк. нац. техн. ун-т, 2010. 232 с.

Gudramovich V. S., Gart É. L., Strunin K. А. Modeling of the behavior of plane-deformable elastic media with elongated elliptic and rectangular inclusions // Materials Science. 2017. Vol. 52, Iss. 6. Р. 768–774.

Hart E. L., Hudramovich V. S. Projection-iterative schemes for the realization of the finite-element method in problems of deformation of plates with holes and inclusions // Journal of Mathematical Sciences. 2014. Vol. 203. No. 1. P. 55–69.

Hart E. L., Hudramovich V. S. Projection-iterative modification of the method of local variations for problems with a quadratic functional // J. Appl. Math. Mech. 2016. Vol. 80, Iss. 2. P. 156–163.

Zienkiewicz O. C., Teylor R. L. The finite element method for solid and structural mechanics. New York: Elsevier, 2005. 632 p.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Гарт, Е. Л., & Рибалко, Я. В. (2020). ВЗАЄМОВПЛИВ КРУГОВОГО ОТВОРУ І ОТОЧУЮЧИХ ЙОГО ЕЛІПТИЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПРИ ПРУЖНОМУ ДЕФОРМУВАННІ ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНИ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (30), 5-18. https://doi.org/10.15421/4219023