МОДЕЛЮВАННЯ УСТАЛЕНОГО РУХУ НАВАНТАЖЕННЯ ПО ОРТОТРОПНІЙ ПЛАСТИНІ НА ВІНКЛЕРОВСЬКІЙ ОСНОВ

  • Б.Д. Гераскін Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Ю.Я. Годес Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • І.Б. Кочеткова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: ортотропна пружна пластина; пружна основа; усталений рух навантаження; критична швидкість; інтегральне перетворення Фур’є.

Анотація

Розглянуто динамічну задачу про усталений рух навантаження по нескінченій пружній ортотропній пластині, що лежить на основі Вінклера. Для визначення поля прогинів застосовано метод інтегрального перетворення Фур’є. У результаті аналізу збіжності інтеграла, що виражає прогини, визначено діапазон швидкостей руху навантаження, за яких реалізується усталений процес деформування.

Посилання

Вильданова C. И., Годес Ю. Я. Резонансные явления в многослойных осно-ваниях с чере¬ду¬ющи¬мися однородными и неоднородными слоями // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. 2008. Т. 1. Вип. 11. С. 102–116.
2. Вильданова C. И., Годес Ю. Я. Задача об установившемся движении нагрузки по неоднородному упругому основанию // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. 2005. Т. 2. Вип. 9. С. 19 – 26.
3. Годес Ю. Я., Кочеткова И. Б. Резонансные явления при установившемся движении нагрузки по пластине на упругом основании // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. 2017. Вип. 21. С. 82–89.
4. Годес Ю. Я., Лесничий А. Н. Критическая ско¬рость движения на¬груз¬ки по упругому основанию из пластины на полупространстве // Вопросы механики деформирования и разрушения твердых тел: сб.науч.тр. Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. С. 22 – 27.
5. Годес Ю. Я., Рябук П. В. Критическая ско¬рость движения нагрузки по слою, сцепленному с полупространством // Вопросы механики деформирования и разрушения твердых тел: сб.науч.тр. Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. С.19–23.
6. Гольдштейн Р. В. Волны Рэлея и резонансные явления в упругих телах // Прикладная математика и механика. 1965. Т.29. Вып. 3. С. 516 – 525.
7. Гольдштейн Р. В. Поверхностные волны и резонансные явления в упругих телах // Соросовский образовательный журнал. 1996. № 11. С. 123 – 127.
8. Приварников А. К., Радовский Б. С. Действие подвижной нагрузки на вязко¬упругое многослойное основание // Прикл. механика. 1981. Т.17. Вып. 6. С. 45–52.
9. Снеддон И. Преобразования Фурье. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 668 с.
10. Тимошенко C. П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. М.: Наука, 1966. 636 с.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Гераскін, Б., Годес, Ю., & Кочеткова, І. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ УСТАЛЕНОГО РУХУ НАВАНТАЖЕННЯ ПО ОРТОТРОПНІЙ ПЛАСТИНІ НА ВІНКЛЕРОВСЬКІЙ ОСНОВ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (32), 15-22. https://doi.org/10.15421/4220012