Асимптотичне розділення змінних у задачі пружної дифузії для на півпростору

N. M. Bugaev, A. R. Gachkevych, A. V. Zemskov, D. V. Tarlakovsky

Анотація


Використовується локально рівноважна модель пружної дифузії, що включає в себе зв'язану систему рівнянь руху пружного тіла, а також рівняння масопереносу. Розв’язок шукається за допомогою асимптотичної процедури розділення змінних, що дозволяє звести багатовимірну задачу до рекурентної послідовності одновимірних задач, які розв’язуються за допомогою перетворення Лапласа за часом. Для перетворення зображень шуканих функцій використовуються чисельно-аналітичні методи, засновані на застосуванні ортогональних многочленів, а також асимптотичні методи.


Ключові слова


термопружна дифузія; пружна дифузія; нерівноважні процеси; анізотропне середовище.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бугаев Н. М. Приближённое решение одномерной задачи связанной термоупругой диффузии для полупространства / [Н. М. Бугаев, А. Р. Гачкевич, А. В. Земсков, Д. В. Тарлаковский] // Проблеми обчислювальноi механiки i мiцностi конструкцiй: зб. наук. пр., Днiпропетр. нац. ун-т. – Днiпропетровськ : Лiра, 2010. – Вип. 16. – С. 60–68.

Голубев А. С. Асимптотическое разделение переменных в нестационарной задаче термоупругости для ортотропного слоя / А. С. Голубев, А. В. Земсков, Н. Н. Эрихман // Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред: материалы XV Международного симпозиума им. А. Г. Горшкова. – М. : Изд-во Типография Парадиз, 2009. – Т. 2. – С. 63–75.

Диткин В. А. Операционное исчисление : учеб. пособие для втузов. – Изд. 2, доп. / В. А. Диткин, А. П. Прудников. – М. : Высшая школа, 1975 – 408 с.

Крылов В. И. Методы приближённого преобразования Фурье и обращения преобразования Лапласа / В. И. Крылов, Н. С. Скобля. – М. : Наука, 1974. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.