№ 29 (2019): ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ І МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

УДК 539.3 П78 Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / редкол.: А. П. Дзюба (відп. ред.) та ін. − Дніпро: Ліра, 2019. – Вип. 29. – 272 с. Укр., рос. та англ. мовами. Наведені нові результати теоретичних, числових і експериментальних досліджень в галузі механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності та оптимального проектування механічних систем і конструкцій. Розглянуті проблеми розробки математичних моделей, методів та числових алгоритмів, теоретичного обґрунтування розрахункових, технологічних і проектних рішень та їх застосування до розв’язування прикладних задач. Для наукових співробітників, інженерів-механіків та аспірантів, а також як навчальний посібник в галузі динаміки, міцності та комп’ютерної механіки для магістрів і студентів старших курсів. Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций: сб. научн. трудов / редкол.: А. П. Дзюба (отв. ред.) и др. – Днепр: Лира, 2019. – Вып. 29. – 272 с. На укр., рус. и англ. языках. Приведены новые результаты теоретических, численных и экспериментальных исследований в области механики деформируемого твердого тела, динамики, прочности и оптимального проектирования механических систем и конструкций. Рассмотрены проблемы разработки математических моделей, методов и численных алгоритмов, теоретического обоснования расчетных, технологических и проектных решений, а также их применение к решению практических задач. Для научных сотрудников, инженеров-механиков и аспирантов, а также как учебное пособие в области динамики, прочности и компьютерной механики для магистров и студентов старших курсов. Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures: Col. of sci. art. / edit. board: A. P. Dzyuba (editor-in chief) and other. – Dnipro: Lira, 2019. – Vol. 29. – 272 p. In Ukr., Rus. and Engl. New results of theoretical, numerical and experimental researches in solid mechanics, dynamics, strength and optimal design of mechanical systems and constructions are given. The problems of the development of mathematical models, methods and numerical algorithms, theoretical basis of calculation, technological and design solutions as well as their application to the solution of practical problems are considered. It recommended for research associates, mechanical engineers and graduate students also for graduates and last year students, as a manual in dynamics, strength and computational mechanics. Матеріали випуску рекомендовані до друку вченою радою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2019 р. (протокол № 7 від 20 грудня 2018 р.).
Опубліковано: 2019-05-27

Весь випуск

Статті