№ 31 (2020): ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ І МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

УДК 539.3 П78 Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / редкол.: А. П. Дзюба (відп. ред.) та ін. − Дніпро: Ліра, 2020. – Вип. 31. – 156 с. Укр., рос. та англ. мовами. Наведені нові результати теоретичних, числових і експериментальних досліджень в галузі механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності та оптимального проектування механічних систем і конструкцій. Розглянуті проблеми розробки математичних моделей, методів та числових алгоритмів, теоретичного обґрунтування розрахункових, технологічних і проектних рішень та їх застосування до розв’язування прикладних задач. Для наукових співробітників, інженерів-механіків та аспірантів, а також як навчальний посібник в галузі динаміки, міцності та комп’ютерної механіки для магістрів і студентів старших курсів. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Д-р техн. наук, проф. А. П. Дзюба (відповідальний редактор); д-р фіз.-мат. наук, доц. Е. Л. Гарт (заступник відповідального редактора); чл.-кор. Польської академії наук, д-р наук (почесний), проф. Я. Аврейцевич (Польща); д-р фіз.-мат. наук, проф. І. В. Андріанов (Німеччина); д-р фіз.-мат. наук, проф. О. Я. Григоренко; д-р техн. наук, проф. В. З. Грищак; чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф. В. С. Гудрамович; д-р техн. наук, проф. В. В. Данішевський; д-р техн. наук, проф. О. А. Дісковський; д-р фіз.-мат. наук, проф. О. Ю. Євкін (Канада); д-р мат. наук, проф. Р. А. Іскандеров (Азербайджан); чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, О. П. Круковський; д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. М. Лапуста (Франція); д-р фіз.-мат. наук, проф. Ф. С. Латіфов (Азербайджан); д-р фіз.-мат. наук, проф. В. В. Лобода; д-р техн. наук, проф. В. В. Можаровський (Республіка Білорусь); д-р фіз.-мат. наук, проф. В. М. Пилипчук (США); д-р фіз.-мат. наук, проф. П. О. Стеблянко; д-р фіз.-мат. наук, Ю. В. Токовий, д-р фіз.-мат. наук, проф. А. Є. Шевельова; І. А. Сафронова (відповідальний секретар) Рецензенти:  д-р фіз.-мат. наук, проф. Н. А. Гук; д-р техн. наук, проф. В. Л. Красовський Збірнику присвоєно Категорію «Б» друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за спеціальностями: 113 Прикладна математика, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 135 Суднобудування (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886). Реферати статей збірника публікуються в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ, Україна)  http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=58, електронна копія збірника розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України за адресою: http://nbuv.gov.ua/portal/ та на власному сайті  https://pommk.dp.ua/index.php/journal . З 2014 р. збірник індексується в наукометричних базах даних Index Copernicus, CrossRef та Google Scholar. Значення показника Index Copernicus Value (ICV) за 2019 рік склало 75.47 (https://journals.indexcopernicus.com/ search/details? id=45410&lang=pl). Проблематика збірника наукових праць: Проблеми динаміки, міцності, стійкості і надійності конструкцій. Математичне і комп’ютерне моделювання в механіці суцільних середовищ. Обчислювальна (комп’ютерна) механіка. Експериментальне моделювання поведінки механічних систем. Оптимальне проектування, зниження матеріаломісткості та енергоємності сучасних конструкцій. Загальні проблеми механіки суцільних середовищ. Механіка руйнування. Механіка контактної взаємодії. Механіка композитних матеріалів. Геомеханіка. Біомеханіка. Прикладні задачі механіки.
Опубліковано: 2020-09-25

Весь випуск

Статті